Formandens beretning og referat

 REFERAT OG BERETNING 2019

Referat af generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening den 26. maj 2019

Formanden, Ronny Iversen, bød medlemmerne velkommen til årets generalforsamling, som denne gang blev afholdt i det gamle Posthus.
Efter velkomsten blev der foretaget navneopråb, hvoraf det fremgik, at 27 parceller var repræsenteret på dagen, men kun de 26 var stemmeberettigede. Der var således én af de fremmødte parceller, som ved starten på Generalforsamlingen var i restance og ikke kunne dokumentere, at betalingen rettidigt var indgået på foreningens konto med frigørende virkning.
Dagsorden for generalforsamlingen var i henhold til vedtægternes § 5:
1.: Valg af dirigent:
Ronny Iversen blev valgt med akklamation.
Dirigentens første handling bestod i at efterprøve generalforsamlingens lovlige indvarsling. Ronny konstaterede, at indkaldelsen var efter reglerne. Dagsorden, budget og regnskab ligger på hjemmesiden og er delt rundt på bordene.
2.: Formandens beretning:
Bestyrelsesberetning fra Ronny Iversen er vedhæftet som Bilag 1.
Der var et par spørgsmål vedrørende deklarationen. Hertil blev der endnu engang svaret, at vores deklaration er blevet efterprøver hos advokat og kommunen, som samstemmende har svaret, at der kun må være én beboelsesbygning på hver parcel.
Beretningen blev godkendt med akklamation. Tak til Ronny for det store arbejde her.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:
Niels Leer gennemgik det reviderede regnskab. Der var et par enkelte spørgsmål vedrørende omkostningerne forbundet med drænet, da der var stor forskel på tilbud og den færdige regning. Forklaringen er, at der i denne force majeure situation, blev udført ekstra arbejder for at stoppe oversvømmelserne i området, som begyndte at true husene.
For ikke at gentage sidste års diskussion om samme emne, så stoppede dirigenten debatten og fik forsamlingen tilbage på sporet vedr. godkendelse af regnskabet
Regnskabet blev godkendt med akklamation. Tak til Niels for det store arbejde her
4. Indkomne forslag:
Der var indkommet et forslag vedr. hjertestarter til bestyrelsen. Det blev ved afstemning, med samtlige stemmeberettigede stemmer for, besluttet at nedsætte et udvalg med følgende mandat:
1. Undersøge om vedtægternes §2 indeholder dette formål (hjertestarter) 2. Hvis ja i punkt 1, så max 40.000 kr. incl. moms i totale omkostninger
3. Undersøge eventuelle støttemuligheder fra hjerteforening, Tryg, andre?
Det gennemarbejdede forslag forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse. Gruppen består af Birger Kruse, Bjarne Rasmussen, Jan Peter Rasmussen.

For god ordens skyld skal det nævnes at bestyrelsen gerne ser at fremtidige oplæg er gennemarbejdede med forslag til økonomi og plan, så de fremsendte forslag ikke pålægger bestyrelsen ekstra arbejde.
5. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent:
Niels Leer gennemgik budgettet for det kommende 2020, som var en kopi af budgettet for 2019. Bestyrelsen indstiller fastholdelse af kontingent på 1150 kr. for 2020.
Der var en henstilling fra et par af deltagerne om at hæve kontingentet, så foreningen står bedre rustet til fremtiden. Vejene slides også selvom vejudvalget gør et meget stort arbejde med revneforseglingen.
Det er bedre at lave løbende indbetalinger, så alle der benytter vejene bidrager, fremfor evt. en større éngangs indbetaling på et givet tidspunkt. Det rammer jo alene dem, der er grundejere på det aktuelle tidspunkt. Kommentarerne blev taget til efterretning og vil blive medtaget næste gang der afholdes generalforsamling.
Budgettet blev herefter godkendt med akklamation. Tak til Niels for det.
6. Valg af formand:
Ronny Iversen modtog ikke genvalg, da han på grund af arbejdspres ønskede en pause fra bestyrelsesarbejdet.
Lars Rasmussen blev valgt som formand
7. Valg af bestyrelse:
Birger Kruse og Mikkjal Poulsen blev valgt til bestyrelsen.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter:
Morten Nielsen og Bjarne Rasmussen modtog genvalg.
9.: Valg af revisorer og revisorsuppleant:
Niels Leer og Jan Peter Rasmussen modtog genvalg som revisorer Leif Prüter modtog genvalg som revisorsuppleant.
10. Eventuelt:
Alice spurgte ind til en vejfest for grundejerforeningen. Det var der interesse for, så Alice driver igennem sammen med en gruppe af interesserede
Jan Petersen spurgte ind til et debatforum, hvor vi hurtigt kunne skrive rundt til hinanden. En lukket Facebook gruppe blev nævnt som en mulighed.
Bestyrelsen ser frem til at begge initiativer gennemføres.
Niels leer tog afslutningsvist ordet og takkede Ronny mange gange for det store arbejde han har udført. Det blev fulgt op af et stort bifald.
Tommy Vesterskov Ronny Iversen Referent Dirigent
Bilag 1. - Bestyrelsesberetning 2019, Lyshøj Grundejerforening

Nu er der gået endnu et år, og bestyrelsen vil benytte lejligheden til at byde jer velkommen til vores årlige generalforsamling, og en speciel velkomst til de nye ejere i vores forening.
Generelt går det godt i grundejerforeningen. Der er styr på økonomien, der er styr på drænet, på vejene og de øvrige aktiviteter.
Man kan sige at økonomisk kører det godt, vi har penge på kistebunden og der er pt. ikke nogle større udgifter på bedding.
Sidste år afsluttede vi den akutte udbedring af vores drænsystem. Arbejdet er gennemgået med entreprenøren, fejl og mangler identificeret og der er blevet lagt et notat på vores hjemmeside. Drænet er igen fuldt funktionsdygtigt.
Vejene er også rimelige. Men det er nok her vi må forudse at skulle bruge nogle penge til vedligeholdelse og det første som står for døren er renovering af Egernvej. Vejene er blevet revneforseglet igen i år, og der er sat nye vejskilte op.
Vores forslag om opdatering af vores deklaration er sat i bero, efter vi har konsulteret såvel kommunen og en af Danmarks ypperste boligretseksperter. Begge er enige om at vores deklaration betyder at der ikke kan opføres mere end én bolig pr parcel.
Angående kontingentbetaling til foreningen har vi nu på tredje år ikke udsendt opkrævninger, men sendt påmindelse gennem vores hjemmeside. Der er en betalingspligt, så det er vigtigt at holde sig orienteret via hjemmesiden og have en e-mail der er korrekte og opdateret. Sidste år betalte alle, men som omtalt på vores generalforsamling havde vi en enkelt restant fra 2017. Her måtte vi desværre igennem fogderetten for at få betalingen til foreningen. Grundejeren var utilfreds med behandlingen, men der er betalingspligt til fællesskabet. Man kan selvfølgelig komme i en situation, hvor der er problemer og så må vi jo finde en løsning. Men i dette tilfælde reagerede man overhoved ikke på vores henvendelse, ikke før der stod en stævningsmand i døren. Restanten ringede og skældte mig ud en sen aften og over at vi kunne have den frækhed at sende politiet ud. Grundejerforeningen kører, bestyrelsesmøder afholdes efter behov og drænudvalget såvel som vejudvalget udfører arbejdet som aftalt.
Tommy fører referat fra vores bestyrelsesmøder og holder vores kartotek up to date. Jan Peter holder vores hjemmeside og Lars passer sammen med vejudvalget vores veje. Svend Erik har holdt tjek på vores drænsystem sammen med drænudvalget Og John har holdt styr på vores økonomi under kyndig vejledning fra Niels Leer.
Niels har sagt, at det er hans sidste periode hvor han vil være vores bogholder. Derfor vil bestyrelsen arbejde på at finde en ekstern til at udføre denne opgave såfremt der ikke er andre i vores forening der vil overtage Niels Leers arbejde.
Vi har her i år været i gang med at tjekke op på, om vi skal have en hjertestarter. Dette vil vi særskilt behandle senere i dag, da der er kommet forslag til bestyrelsen.
Bestyrelsen vil opfordre jer til at holde orden på grundene, så der ikke kommer rotter eller andet skadeligt i området. Ligeledes opfordrer vi alle til at sørge for, at der bliver klippet kanter ved vejen, så vejene ikke ødelægges. Grundejerne skal huske at informere såvel gæster/lejere samt håndværkere om at overholde foreningens ordensreglement.
Og så vil jeg benytte mig af lejligheden til at opfordre jer til at bruge kulturhaven og andre aktiviteter i vores kommune. Jeg har selv senest deltager i indvielsen af Søren Kirkegård stigen en inspirerende oplevelse som giver noget til ens sjæl og krop.
Alt i alt har vi en forening, som vi kan være stolte af, vi har en flot hjemmeside, en god økonomi fine veje og godt drænsystem. Alt i alt en veldrevet grundejerforening!
Som I nok har set på dagsordenen og hjemmesiden, så har jeg besluttet at trække mig. Jeg har de sidste år ikke levet op til min egen forventning og jeg synes ikke, at jeg længere har hjertet med. Derfor skal man trække sig når man har denne følelse i kroppen. Jeg vil sige tak for jeres opbakning i de 4 år jeg har været valgt som formand for grundejerforening.

Tak til bestyrelsen og tak fordi I lyttede, også håber jeg på en positiv behandling. Tak for ordet

 

 

———————————————————-----------—ARKIV———————————————————-------------

Referat 2018

Referat af generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening den 10. juni 2018

Formanden, Ronny Iversen, bød medlemmerne velkommen til årets generalforsamling, denne gang i Gilleleje Hallen.
Efter velkomsten blev der foretaget navneopråb, hvoraf det fremgik, at 26 parceller var repræsenteret på dagen, plus én fuldmagt og medlemmet af vejfonden.
Dagsorden for generalforsamlingen var i henhold til vedtægternes § 5: 1.: Valg af dirigent:
Ronny Iversen indstillede Leif Prüter som bestyrelsens forslag til dirigent. Leif Prüter blev valgt med akklamation.
Dirigentens første handling bestod i at efterprøve generalforsamlingens lovlige indvarsling. Leif Prüter konstaterede, at indkaldelsen var helt efter reglerne.
2.: Formandens beretning:
Bestyrelsesberetning fra Ronny Iversen er vedhæftet som Bilag 1.
Beretningen afstedkom en længere debat omkring problemstillingen med drænet. Følgende
kommentarer blev knyttet til beretningen:
Jan Peter Rasmussen spurgte ind til hvorfor arbejde med drænet på Rensdyrvej var stoppet. Ronny kommenterede med at det har været anbefalingen da brøndene er tørre der. Desuden er der pt ikke økonomi til dette arbejde. Men planen er at kigge på løbende vedligeholdelse af områdets installationer/veje, - ligesom som vedtægterne foreskriver,
Søren Teglskov stiller sig lige ledes undrende overfor stoppet, men har forståelse for prioriteringen af arbejdet. Søren foreslår at øge bidrag til drænfonden.
Lars ? havde noteret sig at entreprenøren havde gravet forgæves og der ikke var lagt mere end ét rør ned. Derfor burde det danne grundlag for reduktion af regningen.
Ronny nævte, at der foreligger billeddokumentation fra entreprenøren på sagen og at Svend-Erik og Tommy forfølger sagen med henblik på reduktion af regningen.
Beretningen blev godkendt.
1

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:
Niels Leer gennemgik det reviderede regnskab incl. de enkelte poster. Resultatet blev på 3115,- som forventet, da omkostningerne til dræn først forfalder i 2018. Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag:
Ingen.
5. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent:
Niels Leer gennemgik budgettet for det kommende 2019. Kontingentet på 1150,- har hidtil fordelt sig med 200,- til foreningen, 400,- til drænfond og 550,- til vejfond incl 150 til snerydningen. Fordelingen ændres til 200,- til foreningen og 475,- til hver af de 2 fonde. Bestyrelsen havde indstillet til fastholdelse af kontingent.
Der udspandt sig en længer debat, hvor der var en generelt stemning for at hæve kontingentet, dels på grund af drænet og vejene, men også så foreningen stor bedre rustet til fremtiden.
Det blev besluttet at afvente en mere detaljeret analyse og plan for drænet, før der blev taget stilling til niveau for kontingentet.
Budgettet blev herefter godkendt.
6. Valg af formand:
Ronny Iversen modtog genvalg.
7. Valg af bestyrelse:
Tommy Vesterskov og John Thomsen modtog genvalg. Svend-Erik Jensen indtræder i stedet for Birger Kruse. Bjarne Rasmussen indtræder som suppleant.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter:
Morten Nielsen modtog genvalg. Bjarne Rasmussen blev valgt.
9.: Valg af revisorer og revisorsuppleant:
Niels Leer og Jan Peter Rasmussen modtog genvalg som revisorer Leif Prüter modtog genvalg som revisorsuppleant.
2

10. Eventuelt:
Leif Prüter ønskede at udsendelsesdatoen fremgik af indkaldelsen til GF. Leo Clausen ønskede at naboen/marken rensede helt ind til stien. Hjemmesiden bør opdateres med sommerhus-adresser på bestyrelsen Der var forslag om fælles arbejdsdag.
Tommy Vesterskov Referent
Leif Prüter Dirigent
3

Bilag 1. - Bestyrelsesberetning 2018, Lyshøj Grundejerforening
Indledning:
Velkommen til den årlige generalforsamling i vores grundejerforening og en særlig velkomst til de nye grundejere. Siden sidste generalforsamling er der kommet 5 nye ejere og pt er der 4 parceller til salg.
Vi er 62 grundejere og en enkelt grundejer udenfor kredsen, som er med til at betale til vejene.
I bestyrelsen er vi 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Vi holder bestyrelsesmøder efter behov – ca. 6 gange årligt.
Vi er medlem af GGØ Gribskov grundejerforbund Øst, som er den fælles sammenslutning, der forestår dialogen med kommunalbestyrelsen.
Igen i år holder vi generalforsamling i nye lokaler, men vi håber, at vi fremover kan være i det nye foreningshus i det gamle posthus.
Foreningens drift:
Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med vores primære opgaver, at løse opgaver i med fællesvejene og vores fælles dræn. Der er lavet sædvanlige vedligeholdelse og renholdelse af vore veje og drænsystem.
I perioden har vi ikke været tynget voldsomt af larmende beboere eller gæster i området. Det er dejligt. Vi opfordrer dog alle til at overholde tidsfristerne for brug af larmende haveredskaber..
I det forløbne år har vi været nødt til at få lavet en større reparation af vores dræn på Egernvej. Flere grunde var så voldsomt oversvømmet, at der var fare for vand indtrængen og oversvømmelse i husene. Dette skyldtes, at drænet på Egernvej var brudt sammen og måtte fornyes.
Der er i den forbindelse etableret et transport-rør (dobbeltdræn) for at fremtidssikre drænet. 4

Vi har også fået etableret 2 nye rensebrønde med dæksler, så vi bedre kan få renset sidedrænene. Også disse var stoppede, så der var oversvømmelse på flere grunde ved Egernvej. 
Entreprenøren har meldt arbejdet færdigt, bestyrelsen er ikke enig i dette og er i dialog om fakturaen og tilbageholder slutbetalingen.
Reparationen har været meget omkostningstung og løber op i knap 200.000 eller mere end 3000 kr. pr grundejer.
For at kunne betale denne regning har bestyrelsen valgt at trække på vejfondens midler. Vi må også overveje, om vi bliver nødt til at hæve beløbet til drænfonden, da klimaforandringer jo er medvirkende til, at der kommer større regnmængder.
I løbet af vinter og forår har bestyrelsen holdt øje med eventuelle oversvømmelser på Rensdyrvej.
Også her har det hjulpet at få afvandet hoveddrænet på Egernvej. Der har været tørre brønde på Rensdyrvej, og da der ikke har været problemer, har bestyrelsen valgt at annullere beslutningen om anlæg af nyt dræn på Rensdyrvej. Kommer der problemer, må vi tage fat på dem siden hen.
Med hensyn til vores veje sørger vi for løbende vedligeholdelse med revneforsegling. Det gør, at vores veje er i rimelig god stand. Det har hidtil været en lille flok fra bestyrelsen, der i 7 år har påtaget sig en dags arbejde med denne revneforsegling. Denne gruppe kunne dog godt tænke sig, at der kom nye kræfter til opgaven.
Hvis vi skal have et firma til at lave arbejdet, koster det ca. 35.000,00 kr. om året. Eller 550,00 kr. pr. grundejer.
Så derfor vil vi opfordrer jer til at melde jer som hjælpere til særligt vejudvalget. Senere i år skal der også males op på de hvide trekanter. Også her skal vi bruge frivillige.
Vi har i bestyrelsen drøfte om vi skulle lave en fælles arbejdsdag, hvor alle grundejere deltager man kunne jo efterfølgende lave lidt fællesspisning som en slags arbejdsfrokost.
5

Vi har indimellem problemer med at få grundejerne til at betale kontingentet. Det har i et enkelt tilfælde været nødvendigt at gå rettens vej, og det er en længere proces.
Vi føler ærligt talt, at det er urimeligt arbejde for bestyrelsen. Derfor har vi nu indført en rykkerprocedure, der betyder, at vi udsender rykker med rykkergebyr. Vi udsender ikke opkrævninger, fordi det pålægger vores forening unødige omkostninger.
Vi vil dog fremover gøre det mere tydeligt, hvornår det er tid til betaling samt beløb. I år var vi sent ude, da vores redaktør af hjemmesiden var på en længere rejse.
Vi har desværre endnu ikke fået tinglyst vores generalforsamlingsgodkendte deklaration, men vi det er lige på trapperne, i disse tider hvor alt skal foregå elektronisk skal alt være i orden for systemet virker.
Vi har dog fået kommunalbestyrelsens godkendelse, som I sikkert har læst på vores hjemmeside.
I GGØ har man arbejdet med kystsikring, kloakering og sikring af modstanden mod kommunens tilladelser til opførelse af storsommerhuse. GGØ har også været en aktiv medspiller i Kongernes Nordsjællands Nationalpark. De har ligeledes arbejdet med den nye persondataforordning, som også har betydning for os.
Sluttelig vil jeg sige tak til bestyrelsen for deres engagement og frivillighed til at spare os alle for et højere bidrag til foreningen.
Tak for ordet.
6

 

 

————————————arkiv———————————————

 

Referat af generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening

søndag den 21. maj 2017, kl. 10.00 – 12.30

i Pyramiden, Flygelstuen, Vesterbrogade 54, 3250 Gilleleje.

 

Formanden, Ronny Iversen, bød medlemmerne velkommen til årets generalforsamling, der ligesom forrige år var henlagt til Pyramidens ”Flygelstuen” i Gilleleje.

Efter velkomsten blev der foretaget navneopråb, hvoraf det fremgik, at 27 parceller var repræsenteret på dagen. Ud over fremmødet forelå der 8 fuldmagter med henblik på dagsordenens punkt 4.

Dagsorden for generalforsamlingen var i henhold til vedtægternes § 5:

1.: Valg af dirigent:

Ronny Iversen indstillede Leif Prüter som bestyrelsens forslag til dirigent. Leif Prüter blev valgt med akklamation.

Dirigentens første handling bestod i at efterprøve generalforsamlingens lovlige indvarsling. Leif Prüter konstaterede, at indkaldelsen var helt efter reglerne.

2.: Formandens beretning:

Ronny Iversen sagde følgende i sin beretning:  

”Der er nu gået et år i vore lille grundejerforening, i bestyrelsen har vi arbejdet videre med vores opgaver som vedtægterne foreskriver og de beslutninger, som vi har truffet på vores generalforsamling.

Hvorfor har vi egentlig en grundejerforening? Ja, som alle bør vide som er bosiddende her i området, så er der en pligt til at være med i grundejerforeningen, det er kommunalbestyrelsen som via planloven har truffet beslutning om at vi SKAL være medlemmer.

Hvad er det så vi skal beskæftige os med?

Ja, foreningen skal via bestyrelsen sørge for at de beslutninger som generalforsamlingen og kommunalbestyrelsen måtte træffe, bliver ført ud i livet. Vi har alle en pligt til at efterleve disse.

Hvad er det så i vores grundejerforening som vi har valgt at vi i fællesskab skal håndtere?

Helt tilbage til udstykningen af området blev der truffet nogle beslutning som foreningens medlemmer har pligt til at efterleve som eksempelvis:

  • Vore servitutter og deklarationer.
  • Vejene
  • Drænsystemet
  • Ordensregler

Disse har så løbende blevet revideret og tinglyst.

Det er bestyrelsen der skal arbejde for at beslutningerne bliver efterlevet. Bestyrelsen som jo består af frivillige grundejere, har benyttet rigtig mange timer på denne forening, der trods den beskedne honorering må betragtes som ulønnet. Vi bruger tilsammen årligt omkring 400 timer på foreningens opgaver. Opgaver som omfatter afvikling af diverse møder som eksempelvis bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, vejudvalg og drænudvalg samt ad hoc udvalg som for eksempel vores deklarationsudvalg. Møder med kommunen, fællesforeninger og entreprenører som skal udføre opgaver for foreningen og selvfølgelig forberedelser til disse.

Hvorfor denne indledning? Jo, bestyrelsen har et behov for at forklare generalforsamlingen hvorfor vi disponerer som vi gør?

På sidste års generalforsamling blev der debatteret, golfklubben og adgangsvejene.  Efter et besøg hos Poul Gadegaard, hvor han udtrykte sine bekymringer og de kommentarer der i øvrigt var på generalforsamlingen, kontaktede jeg direktøren for golfklubben. Birger og undertegnet havde afholdt et møde med direktøren og resultatet var at han ændrede skiltningen. Der er ikke tale om offentligt adgangsforhold til golfklubben fra vores vej, vi har overfor golfklubben pointeret at såfremt det måtte blive et problem vil vores modsvar være at nedlægge stisystemet, men det kræver efter min opfattelse en generalforsamlingsbeslutning.

Vi drøftede ligeledes sidste år, problemer omkring drænsystemet, bestyrelsen havde indhentet tilbud for at få udbedret problemerne og vi kontaktede de plagede grundejere for at finde et tidspunkt hvor der kunne bliver foretaget en udbedring. Vi havde i bestyrelsen taget hensyn til grundejerne og ville afvente til efteråret 2016, men efter voldsomt regn i juli måned, som betød at nogle af grundene blev oversvømmet, måtte vi trække i nødbremserne og fik udbedret skaden på drænsystemet. Desværre viste det sig at der var sket en uautoriseret tilkobling til vort drænsystem, bestyrelsen krævede derfor at den skyldige grundejer betalte sin andel, som han efterkom, med kommentarer om at han var utilfreds med at vi havde gået ind på grunden uden hans accept.

Det er min opfattelse at udbedringen har virket, vi har dog stadigvæk en udfordring og vi vil fortsætte udbygningen af drænsystemet over på Rensdyrvej, vi bliver dog nødsaget til at have flere penge i kassen før vi kan gå gang med projektet, vi har indhentet tilbud om en udbygning som løber op i 90.000 kr.

Bestyrelsen har også tilskrevet grundejere om at få ryddet op på deres grunde, således at de efterlever vores ordensregler, vi har i et enkelt tilfælde ladet rydningen af rabatten udføre på grundejerens regning.

Vores vejudvalg har revneforseglet vore veje og de har tjekket op på vejkanter og buskadser så det efterlever regelsættet, men også for at spare foreningen for en meromkostning.

I 2016 havde vi foreningens første vejfest, desværre var jeg selv forhindret i at være med, men jeg forstod på dem som deltog at I havde en hyggelig aften med musik og hygge en begivenhed som vi må lade blive en tradition.

På sidste generalforsamling valgte Niels Leer at træde tilbage som kasserer. Da vi i bestyrelsen skulle konstituerer os, var der ingen i bestyrelsen som ville påtage sig hvervet som kasserer, med nærmest tvang blev John konstitueret, på den betingelse, at han skulle have hjælp.

Til alt held ville Niels Leer godt påtage sig at fortsætte med at lave regnskab og udsende opkrævning som rettelig ligger hos en kasserer. Det er vi i bestyrelsen rigtig glad for. Dette er selvfølgelig ikke holdbart i længden, hvorfor vi enten må få ekstern hjælp med følgende økonomiske omkostning for foreningen eller at vi får valgt en blandt vores midte som vil påtage sig opgaven.

Vi nedsatte sidste år et udvalg som skulle kikke på vore deklarationer, dette arbejde blev gennemført i løbet af efteråret og resultat blev lagt på vores hjemmeside og senere i dagsorden skal vi tage stilling til udvalgets forslag, bestyrelsen bakker op om udvalgets arbejde og vi håber også at forsamlingen vil nikke anerkende til arbejdet.

Bestyrelsens valg af at lægge udvalgets forslag på hjemmesiden afstedkom en kritisk stillingtagen fra Poul Gadegaard, bestyrelsen drøftede dette og foreslog Poul at han fremkom med en konkret forslag, dette ønskede Poul imidlertid ikke. Bestyrelsen kunne på den baggrund ikke lægge Pouls kommentar på hjemmesiden, da det er vores opfattelse at hjemmesiden ikke er noget debatforum.

Det er bestyrelsens opfattelse at såfremt forsamlingen måtte forkaste forslaget fra deklarationsudvalget, er konsekvensen at bestyrelsen træder samlet tilbage og forsamlingen må vælge en bestyrelse som vil arbejde med de eksisterende vilkår.

Slutteligt vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejdet og jeg vil takke Jan Peter som laver vores fantastiske hjemmeside for hans store arbejde og igen vil jeg takke Niels Leer for at du fortsat vil hjælpe os. Jeg vil også tillade mig at komme med en særlig tak til Flemming som har valgt at træde tilbage på denne generalforsamling, jeg vil takke dig for det store engagement du har lagt med referatskrivning holde styr på medlemsliste og deltagelse i drænudvalget.

Til sidst er det mit håb at vi kan få en positiv og konstruktiv debat om beretningen og foreningens fremtid.

TAK FOR ORDET!”

Der blev ikke knyttet bemærkninger til Ronny Iversens formandsberetning. Den blev derimod fulgt af akklamation, hvorfor punktet var udtømt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

John Thomsen havde nødtvungen påtaget sig regnskabet under den forudsætning, at Niels Leer hjalp til med udførelsen af det. John Thomsen rettede indledningsvis en varm tak til Niels Leer for hans hjælpsomhed.

Niels Leer gennemgik det reviderede regnskab, og undervejs blev gennemgangen fulgt af sammenligninger med regnskabet for 2015. Regnskabets enkelte poster, der er opdelt i fonde, blev forklaret.

Det er værd at bemærke, sagde Niels Leer, at foreningen har 322.159 kr. i banken, ligesom vi har en skjult reserve på 9.500 kr.

Generalforsamlingens traktement, hvor vi er flyttet fra Fyrkroen til Flygelstuen, rummer en besparelse på 2.000 kr., hvorfor dette beløb let kunne sættes af til årets vejfest.

Snerydningen ser ud til at have ramt plet, da sæsonen 2016/17 kun har budt på en kørsel.

Niels Leer nævnte også, at der var købt skilte ind til området. Det være sig skilte med anbefalet kilometerbegrænsning samt et forebyggende skilt med Nabohjælp som værn mod tyverier i området.

Der er afsat 20.000 kr. til større vejreparationer, men sker der større aktuelle ting kan man ”låne” i fondene.

Jørgen Petersen spurgte til snerydningens pris per kørsel, og der blev oplyst et beløb på 1.600 kr. Ronny Iversen forklarede, at foreningen er forpligtet på rydning af sne i området af hensyn til ambulancekørsel, hjemmehjælp, renovation og almindelig færdselssikkerhed på vejene.  

Lars Laursens udtalte i forlængelse heraf, at der var tale om en god snerydning af vejene.

Jan Petersen stillede et opklarende spørgsmål om forrige års advokatomkostninger på 10.000 kr.

Ronny Iversen oplyste, at der var tale om en omkostning i forbindelse med vurderingen af servitutterne, hvorfor der ikke indgår noget beløb hertil i dette års regnskab.

Leif Prüter bemærkede, at det afsatte beløb til forsikringer var blevet mindre.

Niels Leer oplyste, at forsikringspræmien var sat ned. Forsikringen er en ansvarsforsikring for bestyrelsen og det arbejde, den er nødt til at udføre.

Med disse bemærkninger blev regnskabet godkendt med akklamation!

4. Indkomne forslag:

4.1: Beslutning om tilføjelse til vores eksisterende deklaration:

      Forslaget var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ronny Iversen omtalte baggrunden for forslaget, der var udmøntet i nedsættelsen af et ad-hoc-udvalg som følge af debatten på forrige års generalforsamling. Ad-hoc-udvalgets forslag bakkede bestyrelsen op om og fremsatte det således til vedtagelse på dette års generalforsamling.

Ronny Iversen gennemgik herefter forslaget, der med generalforsamlingens opbakning skulle føre til en ny tinglysning af deklarationen.

Forslaget vandt ikke umiddelbar tilslutning. Særlig kritisk blev indvendingerne fremført af Poul Gadegaard, der mente, at forslaget var større end som så. Han havde derfor forud for generalforsamlingen sendt sine kritikpunkter til bestyrelsen med henblik på, at de blev rundsendt til samtlige grundejere. Dette måtte han beklageligvis konstatere ikke var sket. 

Poul Gadegaards kritik af forslaget samlede sig om kravet om en større forklaring end, der umiddelbart blev givet. Er forslaget blot et resultat af en nabostrid, spurgte han retorisk? I det hele taget er en tinglysning mere omfattende, sagde Poul Gadegaard. Han så den meget nødig blive trukket ned over hovedet på grundejerne. Andre myndigheder kan også hurtigt blive draget ind i et videre forløb af sagen. Poul Gadegaard mente også, at den fremførte sprogbrug var utilstrækkelig, hvad der krævede advokatbistand for at klare af. En tinglysning for samtlige grundejere rejser flere spørgsmål om formalia, hvorfor det må være den enkelte grundejer, der bør tinglyse sit forhold til deklarationen.

Ronny Iversen kommenterede indlægget og sagde, at hensigten med forslaget er en tinglysning på samtlige grunde. Det fremsatte forslag kan naturligvis sprogligt og for klarheds skyld stemmes af med en advokat.

Forslaget har til hensigt at præcisere, at der kun skal være én bolig på grunden. Historikken viser, at en afløbsvask i et køkken på Rensdyrvej 17 blev nedmonteret for at overholde deklarationen. Dette har skabt præcedens. Derfor er det godt at få tinglyst, at et anneks på grunden ikke må implicere flere lejere på den samme grund.

Vibeke Røhr Lauritzen tilsluttede sig Poul Gadegaards kritik og mente, at hans fremførte punkter burde være blevet sendt ud på forhånd. Hun nævnte, at kommunen har godkendt byggeriet af et fritliggende anneks i forbindelse med sit sommerhus, som i øvrigt har to ejere. Hun har således været i god tro, hvad bygningen angår, og hun kan ikke se, at det har forringet de tinglyste rettigheder.

Ronny Iversen sagde hertil, at det ikke er bestyrelsens pligt at rundsende kommentarer til forslaget. Her burde man selv være gået ud med dem til samtlige grundejere. Bestyrelsen er pligtig at efterleve de gældende bestemmelser, hvad det forelagte forslag præciserer.

I forlængelse heraf sagde Birger Kruse, at påtaleretten over for grundejerne ikke tilhører kommunen. Den har alene bestyrelsen, der ikke har til hensigt at give dispensation, hvad annekser angår.   

Der udspandt sig herefter en del bemærkninger til forslaget af henholdsvis kritiserende og kommenterende art:

Birger Kruse sagde, at der i og for sig ikke er noget nyt i forslaget. Det tydeliggør blot de bestående bestemmelser.

Ronny Iversen henviste til formanden for boligadvokater i Danmark, hvem bestyrelsen har konsulteret i sagen, og hvis gennemgang af de gældende vedtægter siger, at der kun må være et køkken i bebyggelsen på en grund. Ret besat må der også kun være et anneks på samme grund.

Det er således bestyrelsens hensigt med sit forslag, påpegede Ronny Iversen, at tydeliggøre bestemmelserne og at lovliggøre det bestående.

Poul Gadegaard fremførte om planlægningsloven, at der kun må være en bolig på stedet og at hævdelsen af en håndvask, som bestyrelsen nævner, ikke ændrer noget som helst.  

Vibeke Røhr Lauritzen tydeliggjorde, at hun ikke har til hensigt at leje sit sommerhus ud til flere familier ad gangen. Der findes således kun en selvstændig bolig på grunden. Bestyrelsens forslag finder hun som værende meget dikterende.

Mia Olsson gik ind for, at der kun skal være en lejer af et sommerhus. Annekserne kan i så fald blive stående.

Lars Laursen mente, at det er uklart, hvad der menes med begreber som hus og anneks. Med vore bestemmelser bør vi tænke på efterkommerne i området.

Roar Andersen mente, at en ændring af vedtægterne lægger op til noget større end, der kan vedtages her i dag.

Niels Leer understregede, at hensigten med det fremførte forslag er at forhindre en kommerciel udlejning på grundene, hvad der er set flere andre steder.

Bjarne Rasmussen gav et pædagogisk eksempel på, hvor let købet af en grund med opførelse af fire sommerhuse kan lejes ud med deraf følgende problemer for lejere og naboer.

Birger Kruse fremhævede, at hensigten med bestyrelsens forslag er at udelukke scenariet af bygge flere enheder på samme grund. Det er egentlig meget klart: ”Du må bygge alle de annekser og gæstehuse, du vil, men du må kun have et køkken”.  

Birger Kruse sagde endvidere, at årsagen til spørgsmålet om opførelsen af et anneks med et selvstændigt køkkenafløb var, at der var indløbet en konkret klage over et byggeri, som bestyrelsen havde måttet tage sig af.

Som en parentes i debatten om annekserne rejste Jørgen Petersen spørgsmålet om campingvogne på grunden. Leif Prüter kommenterede indlægget med at sige, at opstilling af en campingvogn kun kan være midlertidig.

Herefter gik man over til afstemning om det af bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af deklarationen. Resultatet af afstemningen gav 23 stemmer for et ja og 12 stemmer for et nej.

Forsamlingen tilsluttede sig dirigentens konklusion på afstemningsresultatet, der viste at det af bestyrelsen stillede forslag var vedtaget! Selv om man ikke nåede helt op på 2/3 af stemmerne for forslaget, meddelte nejsigerne, at der ikke behøvedes at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent:

Som ved forelæggelsen af regnskabet var det også Niels Leer, der med tak fra John Thomsen tog over gennemgangen af budgettet for det kommende år, der for tilfældet er 2018.

Niels Leer konstaterede, at budgettallene stort set er de samme som det foregående år. Det medfører, at kontingentet foreslås uændret, ligesom udgiften til rydning af sne er den samme. Et nyt tal er udgiften til GGO, som foreningen er delmedlem af.

I det store hele viser budgettallet en udgift på 11.500 kr. og et mindre overskud på 2.400 kr.

Budgettet blev vedtaget med akklamation.

6. Valg af formand:

Ronny Iversen modtog genvalg, og han blev valgt med akklamation!

7. Valg af bestyrelse:

Birger Kruse modtog genvalg, hvorimod Flemming Jensen ikke genopstillede. I hans sted stillede

bestyrelsen Lars Rasmussen op til den ledige post.

Birger Kruse og Lars Rasmussen blev valgt med akklamation!

8. Valg af bestyrelsessuppleanter:

Sven-Erik Jensen og Morten Nielsen modtog genvalg. De blev begge to valgt med akklamation!

9.: Valg af revisorer og revisorsuppleant:

Niels Leer og Jan Peter Rasmussen modtog genvalg som revisorer, og begge blev valgt med akklamation!

De gentagne valg fik Niels Leer til formanende at pege på at udføre en tjeneste i foreningens regi, der ikke blot er forbeholdt mænd. Det bør der tænkes over ved næste års generalforsamling.

Leif Prüter modtog genvalg som revisorsuppleant. Han blev også valgt med akklamation!

10. Eventuelt:

Jørgen Petersen rejste et problem med affald på vendepladsen mod golfbanen. Han var blevet bedt om at fjerne dette affald, da foreningen havde brugt en del penge for at få renset vendepladsen. Han vil ikke fjerne sin affaldsbunke, da folk så går over hans grund for at komme ind på golfbanen. Hvis den skal væk, skal foreningen opsætte et hegn, der forhindrer passage.

Lars Laursen spurgte til en kommende asfaltering af Egernvej, der ikke er uden problemer. Et blik på de øvrige veje i sommerhusområdet peger på nødvendigheden af mere elasticitet i belægningen.

Mia Olsson klagede over elendige drænforhold på sin grund. Faskiner og afløb kan ikke tage vandpresset ved styrtskyl.

Drænudvalget er opmærksom på problemet.

Hermed var de enkelte punkter på dagsordenen udtømt, og som dirigent takkede Leif Prüter forsamlingen for god ro og orden.

Ronny Iversen rettede derefter en tak til Leif Prüter for hans sikre ledelse af generalforsamlingen.

Flemming Jensen                                                                                Leif Prüter

Referent                                                                                               Dirigent